Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Becloforte Inhaler 250 Mcg 200 Doz

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Kortikosteroidler » Kortikosteroidler » Güçlü Kortikosteroidler (Grup 3) » Beklometazon

Formülü:

Becloforte Inhaler her seferinde 250 mikrogram beklometazon dipropiyonat püskürten oral inhalasyona mahsus ölçülü dozlu bir aerosoldür. Her aerosol tübü 200 inhalasyon sağlar. Beklometazon dipropiyonat inhalerde oleik asit, diklorodifluorometan ve triklorofluorometan içinde mikrokristal süspansiyon halinde bulunur.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Beklometazon dipropiyonat inhalasyon ile verildiğinde akciğerlerde güçlü bir anti-enflamatuar etki gösteren ve steroidlerin sistemik olarak verildiğinde görülen yan etkilerini göstermeyen bir glukokortikoiddir. Becloforte Inhaler semptomlarını kontrol için inhale beklometazon dipropiyonatın daha yüksek dozlarına (1000 mikrogram) gereksinme gösteren astımlı hastalarda, bronkodilatörlerin ve Becotide Inhaler'in maksimum idame dozlarıyla artık kontrol edilemeyen astımlı hastalarda, semptomların yeterli kontrolu için Becotide Inhaler'e ilaveten oral kortikosteroid tedavisi gerektiren ağır astımlı hastalarda endikedir. Becloforte Inhaler tedavisine geçirilen ağır astımlı hastalarda ilave oral kortikosteroid ihtiyacı önemli ölçüde azalabilir veya ortadan kalkabilir. Ölümler meydana gelebileceğinden şiddetli astımda düzenli tıbbi kontroller gerekir. Devamlı semptomları, sık alevlenmeleri olan, fiziksel kapasiteleri sınırlı, şiddetli astımlılar ve PEF değerleri olması gereken normal değerlerin %60'ından az olan ve %30'dan fazla değişkenlik gösteren hastalar bir bronkodilatörden sonra genellikle tamamen normale dönmezler. Bu hastalara yüksek doz inhale (Kullanım Şekli ve Dozu'na bakınız) veya oral kortikosteroid tedavisi uygulanmalıdır. Semptomların ani olarak kötüleşmesi acil tıbbi gözetim altında uygulanması gereken kortikosteroid dozajının artırılmasını gerektirir.

Kontrendikasyonları:

Preparatın bileşimindeki maddelerden birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Astım tedavisinde basamaklı bir program uygulanmalı ve hastanın cevabı klinik olarak ve akciğer fonksiyon testleri ile takip edilmelidir. Semptomları kontrol için kısa-etkili beta-2 agonistlerin giderek artan kullanımları astım kontrolunun kötüleştiğini gösterir. Bu koşullar altında hastanın tedavi planı yeniden saptanmalıdır. Astım kontrolunun ani ve ilerleyici kötüleşmesi hastanın yaşamı için tehdit edici olabilir ve kortikosteroid dozajının artırılması düşünülmelidir. Risk altındaki hastalarda günlük pik flow değeri izlenebilir. Beklometazon dipropiyonat inhalerler akut krizler için değil; rutin, uzun süreli tedavi içindir. İlaç düzenli kullanılmalıdır. Hastalara akut astım semptomlarının giderilmesi için hızlı ve kısa etkili bir bronkodilatör (ör. salbutamol) vermek gerekebilir. Becloforte Inhaler sadece oral inhalasyon içindir. İlacın optimum olarak akciğerlere ulaşabilmesi için aerosol püskürtülmesi ile nefes almanın aynı anda olduğundan emin olmak gerekir; bu nedenle hastanın inhaler tekniği kontrol edilmelidir. Hastaların çoğunda 1500 mikrogramlık dozlar aşılmadıkça önemli bir adrenal supresyon görülmez. Günlük 2000 mikrogram inhale beklometazon dipropiyonat alan bazı hastalarda plazma kortizol seviyelerinde düşme rapor edilmiştir. Bu hastalarda adrenal supresyon gelişme riski terapötik avantajları ile dengelenmeli ve uzun süreli stres durumlarında sistemik steroid örtüsü sağlayacak önlemler alınmalıdır. Uzun süreli HPA ekseni supresyonu çocuklarda ve adolesanlarda büyümede gecikme gibi sistemik yan etkilere yol açabilir. Yeterli cevap alınamadığında veya şiddetli astım alevlenmelerinde inhale beklometazon dipropiyonat dozu artırılmalı ve eğer gerekiyorsa sistemik bir steroid ve/veya bir enfeksiyon varsa antibiyotik verilmelidir. Oral kortikosteroidlerle tedavi edilen hastaların inhale beklometazon dipropiyonat tedavisine geçirilmesi: Oral steroide bağımlı hastaların Becloforte Inhaler tedavisine geçirilmesi ve takiben tedavileri uzun süreli sistemik steroid tedavisi nedeniyle meydana gelen adrenal fonksiyon yetmezliğinin düzelmesi bir hayli zaman alabileceğinden özel bir dikkat gerektirir. Sistemik steroidler ile uzun süre veya yüksek dozlar ile tedavi edilen hastalarda adrenokortikal supresyon olabilir. Bu hastaların adrenokortikal fonksiyonları düzenli olarak kontrol edilmeli ve sistemik steroid dozları dikkatle azaltılmalıdır. Yaklaşık bir hafta sonra, sistemik steroid dozunun yavaş yavaş azaltılmasına başlanır. Dozajdaki azaltmalar sistemik steroid idame dozu düzeyine uygun olmalı ve bir haftadan daha az olmayan aralıklarla yapılmalıdır. Günlük 10mg ve daha altındaki prednizolon idame dozları (veya eşdeğeri) için, dozdaki azaltmalar günde 1mg'dan daha fazla olmamalı ve bir haftadan az olmayan aralıklarla yapılmalıdır. Günlük 10mg'dan daha yüksek prednizolon idame dozları için dikkatle bir haftalık aralarla daha fazla azaltma yapılması uygun olabilir. Bazı hastalar solunum fonksiyonlarının aynen muhafaza edilmesi ve hatta düzelmesine rağmen ilacın kesilmesi sırasında kendilerini iyi hissetmeyebilirler. Bu hastalar inhale beklometazon dipropiyonata ve adrenal yetmezliğin objektif belirtileri olmadıkça sistemik steroid kesilmesine devam etmeleri konusunda cesaretlendirilmelidirler. Oral steroidleri kesilen adrenokortikal fonksiyon yetmezliği olan hastalar astım krizlerinin kötüleşmesi, göğüs enfeksiyonları, arada oluşan önemli hastalıklar, ameliyat, travma gibi stres periyodlarında sistemik steroidlere gereksinme duyabileceklerini gösteren steroid uyarı kartları taşımalıdır. Sistemik steroid tedavisinin inhalasyon tedavisi ile değiştirilmesi alerjik rinit veya egzema gibi önceden sistemik ilaç tarafından kontrol edilen alerjilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu alerjiler antihistamin ve/veya topikal steroidler gibi topikal TM: Becloforte Glaxo Wellcome şirketler grubunun tescilli markasıdır. preparatlarla semptomatik olarak tedavi edilmelidir. İnhale beklometazon dipropiyonat tedavisi ani olarak kesilmemelidir. Bütün inhale kortikosteroidlerde olduğu gibi aktif veya pasif pulmoner tüberkülozu olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Hamilelik: İlaçların hamilelik sırasında kullanımı, ancak ilacın anneye sağlaması beklenen yararlar fetüse olan riskinden büyük ise düşünülmelidir. Beklometazon dipropiyonatın insanda hamilelikte kullanımının güvenilirliği hakkında yeterli kanıt yoktur. Hayvan üreme çalışmalarında güçlü kortikosteroidlere özgü ters etkiler ancak yüksek sistemik dozlarda görülür, direkt inhalasyon uygulaması minimal maruz kalmayı sağlar.

TIBBİ ZARURET DIŞINDA HAMİLELİKTE KULLANILMAMALIDIR.

Emziren anneler: Beklometazon dipropiyonatın anne sütüne geçişi ile yapılmış spesifik çalışmalar yoktur; ancak direkt inhalasyon için kullanılan dozun düşüklüğü gözönüne alındığında anne sütüne önemli düzeylerde geçmesi beklenmemektedir. Süt veren annelerde kullanımında anne ve bebeğe olabilecek muhtemel zararları sağlayacağı terapötik yararlar ile karşılaştırılmalıdır. Becloforte Inhaler kullanan hastalara ağzın inhalasyondan sonra suyla çalkalanması tavsiye edilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Bazı hastalarda ağız ve boğazda Candidiasis görülebilir. Bu yan etkinin insidansı beklometazon dipropiyonatın günlük 400 mikrogramın üstündeki dozlarında daha yüksektir. Daha önce geçirilmiş bir enfeksiyonu gösteren, Candida presipitin kan düzeyleri yüksek olan hastalarda bu komplikasyonun gelişmesi daha muhtemeldir. Böyle hastalara inhaleri kullandıktan sonra ağızlarını su ile çalkalamaları tavsiye edilebilir. Semptomatik Candidiasis beklometazon dipropiyonat inhaler tedavisine devam edilirken lokal antifungaller ile tedavi edilebilir. Bazı hastalarda, beklometazon dipropiyonat inhalasyonu ses kısıklığı veya boğaz tahrişine neden olabilir. İnhalasyonu takiben ağzın su ile çalkalanması yararlı olabilir. Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi, dozu takiben hemen hırıltı (wheezing) artışı ile paradoksal bronkospazm görülebilir. Bu durum hızlı bir bronkodilatör ile tedavi edilmelidir. Beklometazon dipropiyonat hemen kesilmeli ve hasta kontrol edilmeli ve gerekli ise alternatif tedavi uygulanmalıdır.

İlaç etkileşimleri:

Herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde) Beklometazon dipropiyonat dozu bireysel cevaba göre ayarlanmalıdır. Eğer hastalar kısa-etkili bronkodilatör tedavisinin sağladığı rahatlamanın daha az etkili olduğunu farkederlerse veya her zaman olduğundan daha fazla inhalasyona gereksinme duyarlarsa doktora danışmalıdır. Ölçülü dozlu basınçlı aerosolleri kullanırken koordinasyon güçlüğü çeken hastalar Becloforte Inhaler'i "Volumatic" cihazı ile uygulayabilirler. Günde 2 kere 2 inhalasyon (500 mikrogram) veya günde 4 kere 1 inhalasyon (250 mikrogram) idame dozu olarak tavsiye edilir. Gerektiğinde doz, alınan cevaba göre günde 3-4 kere 2 inhalasyona (500 mikrogram) artırılabilir. Çocuklar: Becloforte Inhaler çocuklarda kullanılmaz.

Aşırı Dozaj

Akut: Beklometazon dipropiyonatın akut toksisitesi düşüktür. Büyük miktarlarda ilacın inhalasyonunu takiben görülen tek zararlı etki hipotalamus-hipofiz-adrenal ekseninin (HPA) geçici supresyonudur. Özel bir acil tedavi gerekmez. Bu hastalarda astımı kontrol edecek dozlarda inhale beklometazon dipropiyonat tedavisine devam edilir; adrenal fonksiyonlar birkaç gün içinde normale döner ve bu plazma kortizol düzeyleri ölçülerek kontrol edilebilir. Kronik: İnhale beklometazon dipropiyonatın günlük 1500 mikrogramın üzerinde uzun sürelerde kullanılması belli bir ölçüde adrenal supresyona yol açabilir. Adrenal rezervler kontrol edilmelidir. İnhale beklometazon dipropiyonata astımı kontrola yetecek dozlarda devam edilmelidir.

İthalatçı Firma:

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Telefon: (212) 339 44 00
Email: [email protected]

Becloforte Inhaler 250 Mcg 200 Doz Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2008)

Becloforte Inhaler 250 Mcg 200 Doz

İlaç Fotoğrafı: Becloforte Inhaler 250 Mcg 200 Doz

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Beklometazon Dipropiyonat


Barkod Numarası: 8699522521753

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş Logosu

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş

1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No:173 B Blok 1.Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 339 44 00
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.