Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ventolin Inhaler 100 Mcg 200 Doz

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » Adrenerjikler (İnhalan) » Selektif Beta 2 Adrenoreseptör Agonistleri » Salbutamolİnhalant (çekilerek alınan)

Formülü:

Ventolin inhaler, her tatbikte 100 mikrogram salbutamol püskürten özel olarak hazırlanmış uygulama parçasıyla(actuator) oral inhalasyona mahsus ölçülü dozlu bir aerosoldür. Her bir ölçülü dozda 100 mikrogram salbutamol ve kloroflorokarbon (CFC) içermeyen itici gaz HFA134a bulunur. Her aerosol tübü 200 doz içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik özellikleri: Salbutamol selektif bir beta-2 adrenerjik agonistidir. Terapötik dozlarda bronşiyal kastaki beta-2 adrenoseptörler üzerine etkilidir, kalp kasında beta-1 adrenoseptörler üzerine etkisi çok az veya hiç yoktur.
Farmakokinetik özellikleri: Salbutamol intravenöz olarak verildiğinde yarılanma ömrü 4-6 saat arasındadır, kısmen renal yolla kısmen de başlıca idrar ile atılan inaktif 4-O-sülfata (fenolik sülfat) metabolize olarak itrah olur. Feçes önemsiz bir atılım yoludur. İntravenöz, oral olarak veya inhalasyon ile verilen dozun büyük bir kısmı 72 saat içinde atılır. Salbutamol plazma proteinlerine %10 oranında bağlanır. İnhale yoldan uygulamayı takiben dozun %10-20'si alt havayollarına ulaşır. Geri kalanı ilaç uygulama sisteminde veya orofarinkste birikir ve buradan yutulur. Havayollarında biriken kısım pulmoner dokulara ve dolaşıma absorbe olur, fakat akciğerde metabolize olmaz. Sistemik dolaşıma ulaştığında hepatik metabolizmaya uğrar ve başlıca idrarla değişmemiş ilaç ve fenolik sülfat şeklinde atılır. Yutulan kısım gastrointestinal kanaldan emilir ve önemli ölçüde ilk-geçiş metabolizmasına uğrayarak fenolik sülfata dönüşür. Değişmemiş ilaç ve konjugatı başlıca idrar ile atılır.

Endikasyonları:

Selektif bir beta-2 agonisti olan salbutamolün etkisi çabuk başladığından özellikle hafif astım tedavi ve profilaksisi ve orta ve şiddetli astım akut alevlenmelerinin tedavisi için uygundur.
Bronkodilatörler şiddetli ve kararsız astımda tek ve esas tedavi olarak düşünülmemelidir. Ölümler olabileceğinden şiddetli astımda düzenli tıbbi kontroller gerekir. Devamlı semptomları ve sık alevlenmeleri olan, sınırlı fiziksel kapasiteli, PEF değerleri başlangıçta (baseline’da) beklenen değerlerin %60'ı olan ve %30’dan daha fazla değişkenlik gösteren şiddetli astımlılar bronkodilatör tedavisini takiben normale dönemezler. Bu hastalar yüksek doz inhale (ör. > 1mg/gün beklometazon dipropiyonat) veya oral kortikosteroid tedavisi gerektirirler. Bu primer temel kortikosteroid tedavisi ile birlikte Ventolin inhaler (salbutamol) şiddetli astımlılardaki akut alevlenmeler için başlıca rahatlatıcı (rescue) tedaviyi sağlar. Bu rahatlatıcı tedaviye hemen veya tam olarak cevap alınamaması acilen doktora danışılması ve tedaviye geçilmesi için bir işarettir.
Ventolin inhaler (salbutamol)
-Astım, kronik bronşit ve amfizemden ötürü oluşan reversibl havayolu tıkanmasında çabuk başlayan etkisiyle (etkisi 5 dakika içinde başlar) kısa süreli (4 saat) bronkodilatasyon sağlar.
-Astmatik semptomların giderilmesinde ve önlenmesinde uzun-süreli tedavi için de uygundur.  
-Ventolin inhaler (salbutamol) semptomlar oluştuğunda rahatlamak için ve hasta tarafından bilinen, astım krizinin ortaya çıkmasına neden olabilecek koşullarda (ör. egzersiz öncesi veya kaçınılması mümkün olmayan, alerjene maruz kalma durumlarında) semptomları önleyici olarak kullanılabilir.
-Ventolin inhaler (salbutamol) özellikle hafif, orta ve şiddetli astımda hemen rahatlatıcı ilaç olarak kullanılır; ancak salbutamole güvenilerek düzenli inhale kortikosteroid tedavisine başlanılması ve tedaviye devam edilmesi geciktirilmemelidir.

Kontrendikasyonları:

Ventolin inhaler, geçmişinde ilacın bileşimindeki maddelerden birine aşırı duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir. İntravenöz salbutamol ve bazen salbutamol tabletleri erken doğum sancılarının önlenmesinde plasenta previa, ante-partum hemoraj veya gebelik toksemisi gibi komplikasyonlar dışında kullanılmasına rağmen, inhale salbutamol preparatları erken doğumların tedavisi için uygun değildir. Salbutamol preparatları gebelikteki düşük tehditlerinde kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Astım tedavisinde normal olarak basamaklı bir tedavi uygulanmalı ve hastanın cevabı klinik olarak ve akciğer fonksiyon testleri ile yakından takip edilmelidir. Astım semptomlarını kontrol için kısa-etkili inhale beta-2 agonistlerinin kullanımının artışı astım kontrolunun yetersizliğini gösterir. Bu durumda hastanın tedavi planı yeniden gözden geçirilmelidir. Astım kontrolundaki ani ve ilerleyici kötüleşme potansiyel olarak yaşamı tehdit edicidir ve kortikosteroid tedavisine başlanması veya dozunun artırılmasıdüşünülmelidir. Risk altında olduğu düşünülen hastalarda günlük "peak flow" kontroluna başlanabilir. İnhale salbutamolün daha önce kullanılan etkili dozları ile en az üç saat rahatlama sağlanmadığı takdirde hasta gerekli ilave önlemleri almak için doktora danışmalıdır. İlacın akciğerlere optimum ulaşması için hastanın inhalasyon tekniği kontrol edilerek nefes alma (inspirasyon) ile aerosol uygulamasının ayni anda olmasına (senkronizasyonuna) dikkat edilmelidir. Salbutamol tirotoksikozlu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Daha ziyade parenteral ve nebülize uygulama ile beta-2 agonist tedavisi potansiyel olarak ciddi hipokalemiye neden olabilir. Akut şiddetli astımda bu etki ksantin türevleri, steroidler, diüretiklerin birlikte kullanımı ve hipoksi nedeniyle şiddetlenebileceğinden özel dikkat gösterilmelidir. Bu gibi durumlarda potasyum serum düzeylerinin kontrolu tavsiye edilir. Salbutamol ve diğer bütün B2 agonistler diabetes mellitus, hipertansiyon, QT aralığı uzun olan kişilerde, miyokard yetersizliği ve hipertiroidizmi olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Bronkodilatörler şiddetli ve kararsız astımda tek ve esas tedavi olarak düşünülmemelidir. Şiddetli astımlı hastalar şiddetli atak ve hatta ölüm riski taşıdıklarından akciğer fonksiyon testleri dahil düzenli takip gerektirir.


Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı: Gebelikte kullanımı: Gebelik kategorisi: C. İlaçların hamilelikte kullanımı ancak anneye sağlaması beklenen yarar fetüse olan muhtemel riskinden büyük ise düşünülebilir. Emziren anneler: Salbutamol muhtemelen anne sütüne geçtiğinden beklenen yararları herhangi bir potansiyel riskini dengelemedikçe emziren annelerde kullanımı tavsiye edilmez. Anne sütündeki salbutamolün yenidoğana zararlı bir etkisi olup olmadığı bilinmemektedir.


Taşıt ve makine kullanımı üzerine etkileri: Herhangi bir etki rapor edilmemiştir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Ventolin inhaler iskelet adalelerinde hafif bir titremeye neden olabilir, genellikle titreme en çok ellerde belirgindir. Bu etki dozla ilişkilidir ve bütün beta-adrenerjik uyarıcılarda görülür. Nadiren başağrıları bildirilmiştir. Bazı hastalarda periferal vazodilatasyon ve kalp hızında dengeleyici küçük bir artış görülebilir. Anjioödem, ürtiker, bronkospazm, hipotansiyon ve kollaps gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları çok nadir olarak rapor edilmiştir. Çok nadir olarak kas krampları bildirilmiştir. Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi inhalasyonu takiben hemen hışıltılı solunumda(wheezing) artış ile paradoksal bronkospazm görülebilir. Bu durum alternatif bir prezentasyon veya farklı bir çabuk etkili bronkodilatör ile tedavi edilmelidir. Ventolin inhaler hemen kesilmeli, hastanın durumu değerlendirilerek, gerekirse hastaya alternatif tedavi başlanmalıdır. Beta-2 agonist tedavisi potansiyel olarak ciddi hipokalemiye neden olabilir. Diğer beta-2 agonistlerde olduğu gibi nadiren çocuklarda hiperaktivite bildirilmiştir. İnhale salbutamol ile ağız ve boğazda irritasyon oluşabilir. Özellikle duyarlı hastalarda kardiyak aritmiler(atrial fibrillasyon, supraventriküler taşikardi ve ekstrasistoller) oluşabilir. Bazı hastalarda taşikardi bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Salbutamol ve diğer beta-2 agonistler kortikosteroidler, diüretikler ve ksantin türevleri ile birlikte kullanılmamalıdır. Hipokalemi riskini arıtırırlar. Salbutamol monoamino oksidaz inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda kontrendike değildir. Salbutamol, propranolol gibi selektif olmayan beta-bloker ilaçlar birlikte kullanılmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde) Ventolin inhaler sadece oral inhalasyon şeklinde kullanılır. Salbutamol çoğu hastalarda 4-6 saatlik bir etki süresine sahiptir. Beta-2 agonistlerin artan kullanımı astımın kötüleştiğini gösterir. Bu koşullar altında hastanın tedavi planı yeniden gözden geçirilmeli ve birlikte glukokortikosteroid tedavisi uygulaması düşünülmelidir. Basınçlı ölçülü dozlu inhaleri kullanırken koordinasyon güçlüğü çeken hastalar Ventolin inhaler'i Volumatic ‘spacer’(hava odacığı parçası) ile uygulayabilirler. Aşırı dozajda yan tesirler görülebileceğinden doz veya uygulama sıklığı sadece doktora danışılarak arttırılmalıdır. Akut bronkospazmın giderilmesinde: Yetişkinler: 100 veya 200 mikrogram. Çocuklar: 100 mikrogram, gerektiğinde doz 200 mikrograma artırılabilir. Egzersiz nedeniyle oluşan bronkospazmın profilaksisinde: Yetişkinler: Egzersiz öncesi 200 mikrogram. Çocuklar: Egzersiz öncesi 100 mikrogram, gerekirse dozaj 200 mikrograma arttırılabilir. Kronik tedavide: Yetişkinler: Günde en fazla dört kez 200 mikrogram. Çocuklar: Günde en fazla dört kez 200 mikrogram. Ventolin'in gerektikçe kullanımı günde 4 kezi geçmemelidir. Böyle destekleyici tedaviye güvenme veya dozdaki ani artışlar astımın kötüleştiğini gösterir. (Uyarılar/ Önlemler'e bakınız).
Aşırı Dozaj Salbutamol aşırı dozajında tercih edilen antidot kardiyoselektif bir betablokerdir. Fakat geçmişinde bronkospazm olan hastalarda betablokerler dikkatli kullanılmalıdır. Salbutamol aşırı dozajını takiben hipokalemi oluşabilir. Serum potasyum düzeyleri kontrol edilmelidir.
Saklama Koşulları Ventolin inhaler 300C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Aerosol tüblerindeki diğer inhale ilaçların çoğunda olduğu gibi, aerosol tübü fazla soğuk olduğunda ilacın terapötik etkisi azalabilir. Donmaktan ve doğrudan gün ışığından koruyunuz. Aerosol tübü boş olsa bile kırılmamalı, ezilmemeli veya yakılmamalıdır. ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

İthalatçı Firma:

GlaxoSmithKline Services plc
Telefon:

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

Ventolin Inhaler 100 Mcg 200 Doz Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Ventolin Inhaler 100 Mcg 200 Doz

İlaç Fotoğrafı: Ventolin Inhaler 100 Mcg 200 Doz

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Salbutamol


Barkod Numarası: 8699522521456

İlaç Fiyatı: 9,68 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

GlaxoSmithKline Services plc

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.