Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Claricide 500 Mg 14 Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler » Makrolidler » Klaritromisin

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

CLARICIDE'ye duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu, faranjit tonsillit, sinüzit, kronik bronşit ve pnömoni gibi üst ve alt solunum yolu infeksiyonları, deri ve yumuşak doku infeksiyonları ile akut otitis media tedavisinde endikedir. Klaritromisin asid supresyon varlığında H.pylori eradikasyonu için endikedir, bu durum duodenal ülserin, tekrarlamasını azaltır.

Kontrendikasyonları:

Makrolid grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Klaritromisin, aritmi, bradikardi, QT uzaması, iskemik kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği gibi kardiyak anormallikler nedeni ile terfenadin kullanan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalı, şiddetli renal yetmezlikte doz ayarlaması yapılmalıdır (Bakınız Kullanım Şekli ve Dozu).
Uzun süreli ve tekrarlayan CLARICIDE kullanımı sırasında süperenfeksiyon gelişir ise derhal tedaviye son verilmeli ve uygun tedavi yapılmalıdır.
Klaritromisin ile diğer makrolid antibiyotikler arasında çapraz rezistans olasılığı dikkate alınmalıdır.
Gebelerde ve Laktasyonda Kullanımı:
Gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. Klaritromisin, hamilelik esnasında sadece, yararı fetusun maruz kalacağı potansiyel riskten daha önemli ise kullanılabilir.
Kesin gerekli görülmedikçe süt veren annelerde kullanılmamalıdır.
Pediatrik Kullanımı:
Kesin gerekli görülmedikçe 6 aylıktan küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.
Geriatrik Kullanımı:
Şiddetli renal bozukluğu olan yaşlı hastalarda, doz ayarı düşünülmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Makrolidler dahil olmak üzere hemen hemen bütün antibakteriyel ajanlar ile psödomembranöz kolit rapor edilmiştir.
- Mikrobakteriyel enfeksiyonlar için uzun süre klaritromisin yüksek dozları ile tedavi edilen bağışıklık sistemi bozuk hastalarda muhtemelen klaritromisin uygulamasıyla alakalı advers etkileri HIV hastalığının veya seyir eden hastalığın altta yatan belirtilerinden ayırt etmek genellikle zordur.
- Klaritromisin ve omeprazolün birlikte uygulandığı klinik çalışmalarda dilde geçici renk değişikliği görülmüştür.
CLARICIDE genelde iyi tolere edilen bir antibiyotiktir. Gastrointestinal yan etkiler, klasik makrolidlere göre daha azdır. Bulantı, kusma, dispepsi, diyare, karın ağrısı, tat duyusu bozuklukları, baş ağrısı ve deri döküntüleri ise görülebilecek yan etkileridir.
Ürtiker, hafif cilt döküntüleri, çok nadiren anaflaksi, Stevens Johnson Sendromu gibi allerjik reaksiyonlar; stomatit, glosit, oral moniliazis, kusma, baş dönmesi, özellikle yaşlı kadınlarda olmak üzere reversibl işitme kaybı; davranış bozuklukları, konfüzyon, depersonalizasyon, dezoryantasyon, halüsinasyon, uykusuzluk, kabus görme, tinnitus, başdönmesi gibi santral sinir sistemi bulguları nadiren bildirilmiş olup, genelde ilacın kesilmesi ile iyileşme sağlanmıştır.
Karaciğer enzimlerinin yükselmesi, hepatik disfonksiyon, hepatoselüler ve/veya kolestatik hepatit, klaritromisin kullanımı sırasında nadiren bildirilen diğer yan etkilerdir. Hepatik disfonksiyon ağır olabilmekle birlikte, genelde reversibldir. Çok nadiren, başka ciddi hastalıklar ve/veya konkomitan ilaç kullanımı varlığında karaciğer yetmezliği gelişebilmektedir.
Çok nadir olarak, eritromisin ve klaritromisin kullanımı sırasında, uzamış QT aralığı olanlarda ventriküler aritmi, ventriküler taşikardi, torsades de pointes, gelişebilmektedir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Klaritromisin ile birlikte Ritonavir kullanıldığında klaritromisin plazma konsantrasyonu önemli derecede yükselebilir. Klaritromisin yan etkilerinde (diyare, bulantı, hazımsızlık) artış meydana gelir. Böbrek fonksiyonu normal olan hastalar Ritonavir kullanırken klaritromisin alındığında dozda değişiklik yapmaya gerek yoktur. Bununla birlikte kreatinin klirensi 30-60 ml/dak olan hastalarda, klaritromisin dozu %50, kreatinin klirensi 30 ml/dak'nın altındaki hastalarda %75 azaltılmalıdır. Klaritromisin ile birlikte Ritonavir kullanan hastalarda böbrek fonksiyonları izlenmelidir. 1 g/günden daha yüksek klaritromisin dozları Ritonavir ile uygulanmamalıdır.
Teofilin kullanan hastalarda CLARICIDE, teofilin serum düzeyinde yükselmeye neden olabilir.
Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığında ise oral antikoagülan ilaçların etkinliği artabileceğinden, protrombin zamanı izlenmelidir.
CLARICIDE digoksin kullanan hastalarda, digoksinin etkinliğini arttırabilir.
Terfenadin ile birlikte uygulandığında, Terfenadinin aktif metaboliti, tek başına Terfenadin uygulandığında görülen plazma konsantrasyonunun 3 katı olmaktadır. Bu yüzden kardiak rahatsızlığı (aritmi, bradikardi, QT uzaması, iskemik kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği) veya elektrolit bozukluğu olanlarda kullanılmamalıdır.
Klaritromisin ile Omeprazol'ün birlikte uygulanması sonucunda Omeprazolün plazma konsantrasyonu yükselmekte ve 24 saatlik ortalama gastrik pH'da yükselme olmaktadır.
Ayrıca CLARICIDE, karbamazepin kullanan hastalarda atılımı azaltacağından, karbamazepinin etkinliğini arttırabilir.
HIV enfekte hastalarda, zidovudine ile birlikte kullanımında, zidovudinin EAA (eğri altındaki alan)'da düşme olabileceğinden 2-4 saat ara ile alınmalıdır.
Sitokrom P450 sisteminden metabolize olan ilaçları (karbamazepin, siklosporin, hexobarbital, fenitoin, arfentanil, disopiramid, lovastatin, bromokriptin, valpraat, terfenadin, cisapride, pimozide ve astemizol) kullanan kişilerde, klaritromisin kullanımı gerektiğinde, ilaçların serum konsantrasyonlarında artış olabileceğinden, ilaçların serum düzeyleri yakından takip edilmelidir.

Kullanım şekli ve dozu:

Yetişkinlerde standart pozoloji 12 saat ara ile oral yoldan uygulanan 250 mg tablettir. Ağır infeksiyonlarda doz 2x500 mg'a yükseltilir. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde tedavi 7-14 gün sürmelidir. Akut sinüzit tedavisi 14 gün, faranjit ve tonsillit tedavisi ise en az 10 gün devam etmelidir.
Duodenal ülser ile ilgili H.pylori endikasyonunda ise tavsiye edilen günlük doz, antiülser bir ajanla kombinasyon halinde 14 gün süre ile 3x500 mg'dır.
Erişkinlerde, Mycobacterium avium complex infeksiyonlarında önerilen günlük doz 2x500 mg'dır.
Çocuklarda, 12 yaşından büyüklerde erişkin dozu uygulanır. 12 yaşından küçüklerde ise önerilen doz 15 mg/kg/gün'dür ve 12 saat ara ile 5-10 gün süresince oral yoldan uygulanır. 12 yaşından küçük çocuklarda süspansiyon formu önerilir. 6 ay'dan küçük çocuklarda etkinlik ve güvenilirlik çalışması yapılmamıştır.
Böbrek yetmezliğinde, kreatinin klirensi 30 ml/dak.'nın altında ise günlük doz yarıya indirilir, günlük 250 mg veya ağır infeksiyonlarda 2x250 mg uygulanır.
DOZ AŞIMI:
Klaritromisinin aşırı miktarda alımı gastrointestinal semptomlara neden olabilir. Aşırı doza eşlik eden alerjik reaksiyonlar, absorbe olmamış ilacın uygun eliminasyonu ve destekleyici tedavi ile kontrol altına alınmalıdır. Diğer makrolidlerde olduğu gibi klaritromisinin plazma seviyeleri hemodiyaliz ve peritoneal diyalizden etkilenmez.

Üretici Firma:

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 285 22 90
Email: info@bilimpharma.com

Claricide 500 Mg 14 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Claricide 500 Mg 14 Tablet

İlaç Fotoğrafı: Claricide 500 Mg 14 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Klaritromisin


Barkod Numarası: 8699569090311

İlaç Fiyatı: 36,77 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ayazağa Köyü Yolu, Maslak / İSTANBUL
Telefon: (212) 285 22 90
Email: info@bilimpharma.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.