Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Laricid 500 Mg 14 Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler » Makrolidler » Klaritromisin

Formülü:

Beher filmtablette ;
Klaritromisin..............500 mg
Boyar madde : Kinolin sarısı-E104, titanyumdioksit ihtiva eder.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Laricid Klaratomisin'e duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu;
- Üst solunum yolu enfeksiyonlarında; streptococcus pyogenes'in sebep olduğu farenjit/tonsili, H. influenzae, M. catarrhalis, S. pneumoniae'ye bağlı meydana gelen okul maksiller sinüzit ve ottitis media tedavisinde, - Alt solunum yolu enfeksiyonlarında: H. influenzae, M. cattarrhalis veya S. pneumoniae'nin sebep olduğu kronik bronşitin bakteriyel alevlenmaleri;Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae veya S. pneumoniae 'nin sebep olduğu pnömoni tedavisinde,-Stophylococcus aureus veya Streptococcus pyognes 'e bağlı komplike olmayan deri ve yuumuşak doku enfeksiyonlarında (ebseler genellikle cerrahi drenaj gerektirir),- Mycobacterium avium veya M. İntracellulare'ye bağlı yaygın veya lokal mikobakteriyel enfeksiyonların ve Myvobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum ve Mycobacterium kansasii'ye bağlı lokal enfeksiyonların tedavisinde endikedir. - HIV enfeksiyonlu immün yetmezliğine sahip, hastalardaki yaygın MYcobacterium avium kompleks enfeksiyonunun profilaksisinde,- Asid supresyon varlığında H. pylori eradikasyonunda endike olup peptik ülser nükslerini azaltmak için kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Klaritomisin'e, Eritromisin'e veya makrolid grubundan herjangi bir antibyotiğe karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.Daha önceden kardiyak bozuklukları (ör.Aritmi, bradikardi, QTc aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği) veya elektrolit bozukluğu mevcut olup, terfonedin kullanan kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Klaritomisin, hiç bir uygıun alternatif bulunmayan klinik durumlar hariçhamilelerde kullanılmamalıdır. Klaritomisin kullanımı esnasında hamile kalındığında hastaya fetusun uğraması muhtemel zarar konusunda bilgi verilmelidir. İnsanda maksimum doz uygulanması ile sağlanan serum düzeylerini 2-17 katı, maymun sıçan, fare ve tavşanlarda hamileleiği ve/veya emmriyo/fetus gelişimini olumsuz etkilemektedir.
Makrolidler dahil hemen hemen tüm antibakteriyellerin kullanımı ile hafiften yaşamı tehtid edici düzeye kadar değişen şiddetlerde psödomemranöz kolit görülebilmektedir. Bu nedenle bir antibakteriyel kullanımı takiben diyare görülen hastalarda bu ihtimal akılda tutulmalıdır. Antibakteriyeller ile tedavi barsak florasında değişikliğe ve Clostridium türelerinin aşırı üremesine yol açmaktadır. Araştırmalar antibyotiğe bağlı kolitin Clostridium dificile'nin ürettiği bir toksiinden kaynaklandığını göstermektedir. Hafif psödomemranöz kolit vakaları genellikle ilaç kesildiğinde düzelmektedir. Orta ve ağır durumlarda sıvı ve elektrolit dengesinin sağlanması, protein takviyesi ve Clostridium difficile'ye karşı etkili bir antibakteriyel ile tedavi gerekebilir. Klaritromisin esas olarak karaciğer ve böbrekler vasıtasıyla itrah edilir. Böbrek fonksiyonları normal ancak karaciğer fonksiyonları bozuk olan şahıslarda doz ayarlaması gerekmez. Ancak şiddetli böbrek fonksiyon bozukluklarında (karaciğer fonksiyonları dikkate alınmaksızın) ya doz azaltılmalı veya doz araları uzatılamlıdır. Klaritromisin ile makrolit grubu diğer antibyotikler arasında çapraz rezistans olabileceği göz önünde tutulmalıdır.
Hamilelikte ve Emzirme Döneminde Kullanımı:
Hamile bayanlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur. Klaritomisin ve aktif metaboliti, anne sütü ile atılabildiğinden gerekli görülmedikçe süt veren annelerde kullanılmamalıdır.
Pediatrik Kullanım:6 aydan küçük çocuklarda kullanımının güvenliği ve etkinliği ile ilgili çalışma yoktur.
Geriatrik Kullanım:
Ciddi renal bozukluğu olan yaşlı hastalarda dozun azaltılması gerekebilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Klinik çalışmalarda gözlenen yan etkilerin büyük çoğunluğu geçici ve hafif türden olup klasik makrolidlere göre gastrointestinal yan etkiye daha az rastlanmaktadır. İlaca bağlı yan etkilerden dolayı tedaviyi bırakan hastalar % 3'den daha azdır. Gözlenen yan etkilerin çoğunluğu gastrointestinal sistemle ilgili olup diyare, kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkiler; baş ağrırısı, tad değişikliği ve karaciğer enzimlerindeki geçici yükselmelerdir. Genellikle tad alma bozukluğu ile birlikte koku alma duyusunda değişiklik rapor edilmiştir.Bazı hipoglisemik ajan veya insülin tedavisi gören hastalarda görülmek üzere nadir olarak hipoglisemi vakaları bildirilmiştir. İzole trombositopeni vakaları rapor edilmiştir ve genellikle altta yatan ciddi hastalıklarla ve/veya aynı anda kullanılan ilaçlarla ilgilidir. Klaritomisin ve omeprazol'ün bitlikte uygulandığı klinik çalışmalarda da dilde geçici renk değişikliği görlmüştür.Oral olarak uygulanan Klaritomisin ile ürtiker ve orta derecede deri erüpsiyonundan, anafilaksi ve Stevens-Johnson sendromuna kadar uzanan geçici santral sinir sistemi yan etkileri rrapor edilmiştir. Fakat sebep ve etki bağlantısı belirtilmemeiştir.Klaritomisin tedavisi sırasında, ilacın bırakılması ile ortadan kalakan işitme kaybı görülebilir. QTc aralığı genişlemesi olan kişilerde Eritromisin ve Klaratomisin'in, ventrüküler taşikardi dahil ventriküler aritmi ve " torsade de pointes" e yol açabilceği bildirilmiştir.Bağışıklık sistemi bozulmuş hastalardaki advers etkiler: Mikrobakteriyel enfeksiyonlar için uzun süre Klaritomisin'in yüksek dozları ile tedavi edilen bağışıklık sistmei bozuk hastalarda, Klaritomisin uygulamasıyla bağlantılı olabilecek advers etkileri, HIV hastalığının veya seyir eden hastalığın altta yatan belirtilerden ayırt etmek bile zordur.

İlaç etkileşimleri:

Klinik çalışmalar, Teofilin ve Karbamzepin'in Klaritomisin'le birlikte uygulanması sonucunda, kanda bu ilaçların seviyelerinde orta derecede ama istatistiki olarak anlamalı bir artış olduğunu göstermiştir.Diğer makrolid antibiyotiklerle olduğu gibi hastalarda sitokrom p-450sistemi ile metabolize edilen ( Karbamazepin, Varfarin, Ergot alkaloidleri, Triazolam, Midazolam, Lovastatin, Dizopiramid, Fenitoin ve siklosporin gibi) ilaçlarla birlikte Klaritomisin kullanılması, bu diğer ilaçların serum seviyelerinde artmaya neden olabilir.Klaritomisin ve Digoksin'i birlikte kullanan hastalarda Digokasin'in serum kontrasyonlarının yükselebileceği rapor edilmiştir. Beraber kullanımlarda serum digoksin seviyeleri kontrol edilmelidir. Makrolidler kalp hastalığı olanlarda göülen QTc aralığı genişlemesi, ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon ve " torsade de pointes "gibi kardiyak aritmilerle alakalı Terfenadin metabolizmasındaki etkilerini, Trafenadin'in aktif metabolitinin serum konsantrasyonunda artış şeklinde gösterebilir. Benzer etkilerinin, Astemizol ve diğer makrolislerle de görülebildiği bildirilmektedir. HIV- enfeksiyonlu yetişkinlere sürekli olarak oral Klaritomisin ve Zidovudin'in kararlı durum seviyelerinde düşüşe sebep olabilir. Çocuklarda böyle bir reaksiyon rapor edilmemiştir. Klaritomisin ile birlikte Ritonavir. kullanıldığında Klaritomisin'in plazma konsantrasyonu önemli derecede yükselebilir. Klaritomisin'in yan etkilerinde (diyare, bulantı, hazımsızlık) artış meydana gelir. Böbrek fonksiyonu normal olan hastalar Ritonavir kullanırken Klaritomisin alındığında dozda değişiklik yapmaya gerek yoktur. Bununla beraber kreatinin Klirensi 30-60 ml/dk olan hastalarda %75 azaltılmalıdır. Klaritomisin ile birlikte Ritonavir kullanan hastalarda böbrek fonksiyonları izlenmelidir. 1g /günden daha yüksek Klaritomisin dozları Ritonavir uygulanmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Klaritomisin aç karnına kullanılabilir. Erişkinlerde, çeşitli enfeksiyonlarda uygulanması tavsiye edilen dozlar şunlardır. Üst Solunum Yolu enfeksiyonları:12 saatte bir 250-500 mg arasında 10-14 gün uygulanabilir. Farenjit ve tonsillitte; 10 süresince 12 saatte bir 250 mg, Akut maksiller sinüzitte; 7-14 gün süresince 12 saatte nir 500 mg olarak verilmesi tavsiye edilir.Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları:12 saatte bir 250-500 mg olarak 7-14 gün süresince uygulanabilir. Kronik bronşitin S.pneumoniae'den kaynaklanan akut alevlenmelerinde; 7-14 gün süre ile 12 saatte bir 250 mg Kronik bronşitin M. catarrhalis'den kaynaklanan akut alevlenmelerinde; 7-14 gün süre ile 12 saatte bir 250 mgKronik bronşitin H. İnfluenzae'den kaynaklanan akut alevlenmelerinde; 7-14 gün süre ile 12 saatte bir 500 mg,S. pneumoniae ve M.pneumoniae'den kaynaklanan pnömonide; 7-14 gün süre ile 12 saatte 250 mg olarak verilmesi tavsiye edilir.Komplikasyonsuz Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarında: 7-14 gün süre ile 12 saatte bir 250 mg olarak verilir.Mikrobakteriyel Enfeksiyonlarda:Önerilen başlangıç dozu günde 2 defa 500 mg 'dır. 3-4hafta içinde klinik bakteriyolojik cevap sağlanmaması halinde doz günde 2 defa 1000 mg'a çıkarılabilir. Tedavi yaygın enfeksiyonlarda klinik ve mikrobiyolojik yarar sağlanana kadar sürdürebilir. Klaritomisin diğer antimikobakteriyeller ile kombinasyon şeklinde uygulanmalıdır. Tüberküloz dışındaki mikobakteriyel enfeksiyonların tedavi süresi doktor tarafından tespit edilmelidir.Peptik Ülserle Bağlantılı H. pylori Eradikasyonu:Laricid bir asid inhibitörü ile birlikte kullanılmalı ve 14 gün süre ile günde 3 defa 500 mg olarak verilmelidir. Asid inhibitörü olarak Omeprazol ise 28 gün süresince 40 mg olrak verilir.

Üretici Firma:

Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Telefon: (216) 398 10 63
Email: info@biofarma.com.tr

Laricid 500 Mg 14 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Laricid 500 Mg 14 Tablet

İlaç Fotoğrafı: Laricid 500 Mg 14 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Klaritromisin


Barkod Numarası: 8699578092412

İlaç Fiyatı: 36,77 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. Logosu

Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.

Veysel Karani Mah.Fatih Cd.N:2 Samandıra, Kartal - İSTANBUL
Telefon: (216) 398 10 63
Email: info@biofarma.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.