Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Uniklar 500 Mg 14 Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler » Makrolidler » Klaritromisin

Formülü:

Her film tablet, 250-500 mg klaritromisin içerir.

Her 5 ml süspansiyon, 125-250 mg klaritromisin içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Üst solunum yolu enfeksiyonları
Alt solunum yolu enfeksiyonları
Komplikasyonsuz deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
Helicobacter pylori ve peptik ülser tedavilerinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

UNİKLAR, klaritromisin, eritromisin veya diğer makrolid antibiyotiklere duyarlı bireylerde kontrendikedir. Ayrıca terfenadin tedavisi görmekte olan kalp hastalarında (iskemik kalp hastalığı, kalp yetmezliği, QT mesafe uzaması, aritmi, bradikardi vb.) ile elektrolit dengesizliğinde klaritromisin kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Hamilelerde ve emziren annelerde kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır. Klaritromisin karaciğer ve böbreklerden atılır. Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalı ya da doz aralıkları açılmalıdır. Klaritromisin tedavisi sırasında kolonun normal florası değişebileceğinden; Clostridium aşırı üremesi ortaya çıkabilir ve psödomembranöz kolit izlenebilir. Klaritromisin ve diğer makrolidler arasında çapraz direnç olasılığı düşünülmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

İzlenen yan etkiler hafif ve orta şiddetlidir. Tad bozukluğu, karın ağrısı, diyare, dispepsi gibi izlenen yan etkiler hafif ve orta şiddettedir. Klaritromisin omeprazol ile uygulandığında dilde ve dişlerde renk değişmesi, koku alma duyusunda değişiklik rapor edilmiştir. Klaritromisin tedavisi süresince seyrek olarak hepatik enzimlerde yükselmeler ve sarılıkla ya da sarılıksız seyreden hepatosellüler/kolestatik disfonksiyonlar izlenebilir. İzole trombositopeni vakaları rapor edilmiştir. Klaritromisinin ürtiker, deri döküntüsü, anafilaksi ve Stevens-Johnson sendromu gibi alerjik reaksiyonlar oluşturduğu rapor edilmiştir. Hipoglisemik ajan veya insülin tedavisi gören hastalarda nadir olarak hipoglisemi vakaları rapor edilmiştir. QT aralığı genişlemesi olan kişilerde klaritromisin, ventriküler taşikardi dahil ventriküler aritmi ve " torsede de pointes " ile nadiren alakalıdır.

İlaç etkileşimleri:

Klinik çalışmalarda, teofilin ve karbamazepin klaritromisinle birlikte uygulandığında kanda bu ilaçların seviyelerinde istatistiki olarak anlamlı bir artış olmuştur. Sisaprid ile klaritromisin birlikte kullanıldığında yükselmiş sisaprid seviyeleri rapor edilmiştir. Klaritromisin sitokrom P450 sistemi ile metabolize edilen (warfarin, ergot türevleri vb.) ilaçlarla birlikte kullanıldığında bu ilaçların serum seviyelerinde artış olmuştur. Klaritromisin ile digoksini birlikte kullanan hastalarda, yükselmiş digoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Makrolidlerin terfenadin metabolizmasına etki ettikleri rapor edilmiştir. Terfenadin seviyesinde artışla ilgili olarak kardiyak aritmi görülebilir. Astemizol uygulaması ile de benzer etkiler görülmüştür. HIV enfeksiyonlu yetişkinlere, sürekli olarak oral klaritromisin ve zidovudin uygulanması zidovudinin kararlı durum seviyelerinde düşüşe sebep olabilir. Çocuklarda böyle bir reaksiyon rapor edilmemiştir. Klaritromisin ritonavir ile kullanıldığında, plazma konsantrasyonu önemli derecede yükselebilir. Klaritromisin yan etkilerinde artış meydana gelir. Böbrek fonksiyonu normal olan hastalarda, klaritromisin ile ritonavir kullanılırken dozda değişiklik yapmaya gerek yoktur. Bununla beraber kreatin kleransı 30-60 ml/ dak olan hastalarda klaritromisin dozu %50, kreatin kleransı 30 ml / dak altındaki hastalarda %75 azaltılmalıdır. Klaritromisin ile ritonavir kullanan hastalarda böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

Kullanım şekli ve dozu:

UNİKLAR TABLET
UNİKLAR tablet yetişkinlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarında günde iki kez 250-500 mg 10-14 gün, alt solunum yolu enfeksiyonlarında günde iki kez 500 mg 7-14 gün, komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 250 mg 7 gün kullanılabilir. Helicobakter pylori eradikasyonunda kombine tedavide 2x500 mg 7-14 gün kullanılabilir.

UNİKLAR SÜSPANSİYON 125 MG/ 5 ML
UNİKLAR süspansiyon oral yoldan, aç ya da tok karnına alınabilir. Çocuklarda önerilen dozlama günde iki defa (12 saatte bir) 7.5 mg/kg'dır. Günlük maksimum doz günde 2 defa 500 mg'dır. Tedavinin süresi hastalığa ve şiddetine göre 5-10 gündür. Kreatinin kleransı 30 ml/dak 'dan az olan renal yetmezlikli hastalarda doz yarıya düşürülmelidir. Sulandırılmış ilaç aç ya da tok karnına verilebilir; ayrıca sütle de alınabilir.

ÇOCUKLARDA UNİKLAR SÜSPANSİYON (125 mg/ 5 ml) DOZ TABLOSU

Vücut Ağırlığı (kg)* 2 kg 12 saatte bir şırınga ile uygulanacak doz 0.5 ml şeklinde
3 - 4 kg 1.0 ml
5 kg 1.5 ml
6 - 7 kg 2.0 ml
8 - 9 kg 2.5 ml
10 kg 3.0 ml
11 - 12 kg 3.5 ml
13 - 14 kg 4.0 ml
15 kg 4.5 ml
16 - 17 kg 5.0 ml

Not: * Vücut ağırlığı (kg) esas alınarak hazırlanmıştır.
(yaklaşık 7.5 mg/ kg, günde 2 defa).

Kaşık ile doz tablosu
Vücut Ağırlığı (kg)* 2 - 7 kg 12 saatte bir ölçü kaşığı ile uygulanacak doz ¼ kaşık
8 - 9 kg ½ kaşık ,10 - 15 kg ¾ kaşık
16 - 17 kg 1 kaşık

Not: * Vücut ağırlığı (kg) esas alınarak hazırlanmıştır.

SÜSPANSİYONUN HAZIRLANMASI: İlacı çocuğunuza kaşık ile verecekseniz doktorunuzun önerdiği şekilde kaşık tablosunu esas alınız.
İlacı çocuğunuza şırınga ile verecekseniz aşağıdaki talimatlara uyunuz. Şişe içindeki kuru granülleri kapağı açmadan bir kaç defa sallayınız.
Şişeyi açınız.
Şeffaf plastik şişedeki 38 ml saf suyu şişeye ilave ediniz ve şişeyi iyice çalkalayarak ilacın homojen bir süspansiyon haline gelmesini sağlayınız.
Verilen adaptör tıpayı şişenin ağızına yerleştiriniz ve iyice bastırınız.
Şırıngayı şişenin ağzındaki adaptör tıpaya yerleştiriniz.
Şırınga içindeki piston hava boşluğu kalmayacak şekilde tamamen aşağıya itilmiş olmalıdır.
İlacı şırıngaya çekmek için "şişe + şırıngayı birlikte" ters çeviriniz ve dik tutunuz.
Hekim tarafından belirtilen dozu şırıngaya çekiniz (örneğin 4 kg ağırlığındaki bir çocuk için bir defalık doza karşılık gelen miktar 1.0 ml olduğu için şırıngaya çekilmesi gereken miktar 1.0 ml'dir. 12 saatte bir 1.0 ml verilmelidir.)
Şırıngayı şişeden geri çekiniz. İlacı çocuğunuzun ağzına doğrudan şırınga ile veya şırıngaya çektiğiniz ilacı kaşığa aktararak verebilirsiniz.
İlacın ağızını kapatınız.Şırıngayı temiz su ile durulayarak, bir sonraki kullanıma hazır ediniz. Sulandırılan ilaç oda sıcaklığında (25°C'nin altında ) 14 gün saklanabilir.
Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.
İlacın alımından sonra bir miktar sıvı verebilirsiniz.

UNİKLAR SÜSPANSİYON 250 MG/ 5 ML
Uniklar süspansiyon oral yoldan, aç ya da tok karnına alınabilir. Çocuklarda önerilen dozlama günde iki defa (12 saatte bir) 7.5 mg/kg'dır. Günlük maksimum doz günde 2 defa 500 mg'dır. Tedavinin süresi hastalığa ve şiddetine göre 5-10 gündür. Kreatinin kleransı 30 ml/dak 'dan az olan renal yetmezlikli hastalarda doz yarıya düşürülmelidir. Sulandırılmış ilaç aç ya da tok karnına verilebilir; ayrıca sütle de alınabilir.

ÇOCUKLARDA UNİKLAR SÜSPANSİYON (250 mg/ 5 ml) DOZ TABLOSU

Şırınga doz tablosu
Vücut Ağırlığı (kg)* 3 - 4 kg 12 saatte bir şırınga ile uygulanacak doz 0.5 ml
6 - 7 kg 1.0 ml
10 kg 1.5 ml
13 - 14 kg 2.0 ml
16 - 17 kg 2.5 ml
20 kg 3.0 ml
23 - 24 kg 3.5 ml
26 - 27 kg 4.0 ml
30 kg 4.5 ml
30 kg üstü 5.0 ml

Not: * Vücut ağırlığı (kg) esas alınarak hazırlanmıştır.
(yaklaşık 7.5 mg/ kg, günde 2 defa).

Kaşık ile doz tablosu
Vücut Ağırlığı(kg)* 8 - 11 kg 12 saatte bir ölçü kaşığı ile uygulanacak doz ¼ kaşık şeklinde
12 - 19 kg ½ kaşık
20 - 30 kg ¾ kaşık
30 kg üstü 1 kaşık

Not: * Vücut ağırlığı (kg) esas alınarak hazırlanmıştır.

SÜSPANSİYONUN HAZIRLANMASI: İlacı çocuğunuza kaşık ile verecekseniz doktorunuzun önerdiği şekilde kaşık tablosunu esas alınız.
İlacı çocuğunuza şırınga ile verecekseniz aşağıdaki talimatlara uyunuz. Şişe içindeki kuru granülleri kapağı açmadan bir kaç defa sallayınız.
Şişeyi açınız.
Şeffaf plastik şişedeki 25 ml saf suyu şişeye ilave ediniz ve şişeyi iyice çalkalayarak ilacın homojen bir süspansiyon haline gelmesini sağlayınız.
Verilen adaptör tıpayı şişenin ağızına yerleştiriniz ve iyice bastırınız
Şırıngayı şişenin ağzındaki adaptör tıpaya yerleştiriniz.
Şırınga içindeki piston hava boşluğu kalmayacak şekilde tamamen aşağıya itilmiş olmalıdır.
İlacı şırıngaya çekmek için "şişe + şırıngayı birlikte" ters çeviriniz ve dik tutunuz.
Hekim tarafından belirtilen dozu şırıngaya çekiniz (örneğin 10 kg ağırlığındaki bir çocuk için bir defalık doza karşılık gelen miktar 1.5 ml olduğu için şırıngaya çekilmesi gereken miktar 1.5 ml'dir. 12 saatte bir 1.5 ml verilmelidir.)
Şırıngayı şişeden geri çekiniz. İlacı çocuğunuzun ağzına doğrudan şırınga ile veya şırıngaya çektiğiniz ilacı kaşığa aktararak verebilirsiniz.
İlacın ağızını kapatınız. Şırıngayı temiz su ile durulayarak, bir sonraki kullanıma hazır ediniz. Sulandırılan ilaç oda sıcaklığında (25°C'nin altında) 14 gün saklanabilir.
Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.
İlacın alımından sonra bir miktar sıvı verebilirsiniz.

Doz Aşımı Halinde Alınacak Önlemler
Yüksek dozlarda alınan klaritromisin, alerjik reaksiyonlar ve gastrointestinal şikayetler oluşturur. Hasta destekleyici tedavi ile gözlem altına alınmalıdır. Klaritromisin kan düzeyleri, hemodiyaliz ve peritoneal diyalizden etkilenmez

Üretici Firma:

Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş.
Telefon: (212) 274 81 50
Email: info@mn.com.tr

Uniklar 500 Mg 14 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Uniklar 500 Mg 14 Tablet

İlaç Fotoğrafı: Uniklar 500 Mg 14 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Klaritromisin


Barkod Numarası: 8699541092807

İlaç Fiyatı: 36,77 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş. Logosu

Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş.

Pak İş Merkezi, Prof.Dr. Bülent Tarcan Sok. 5/1 Gayrettepe - İSTANBUL
Telefon: (212) 274 81 50
Email: info@mn.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.