Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cefaks 500 Mg 10 Film Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » İkinci Kuşak Sefalosporinler » Sefuroksim

Formülü:

Her film tablet;
500 mg Sefuroksime eşdeğer Sefuroksim aksetil. Diğerleri:Titanyum dioksid, metil paraben, propil paraben, sodyum benzoat ihtiva eder.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik Özellikler :
Sefuroksim aksetil, sefalosporin grubundan bakterisid etkili bir antibiyotik olan sefuroksimin asetoksietil esteridir.

Mikrobiyoloji :
Sefuroksim aksetilin in-vivo bakterisid etkisi sefuroksimden kaynaklanır. Sefuroksim, bakterilerde önemli hedef proteinlere bağlanarak hücre duvarı sentezini inhibe eder ve bu yolla etki gösterir.
Sefuroksim, beta-laktamaz üretenler dahil birçok Gram-negatif ve Gram-pozitif bakteri üzerinde bakterisid etkiye sahiptir. Beta-laktamaz enzimlerine, özellikle Enterobacteriaceae türlerinde sık rastlanan plasmid aracılığı ile transfer edilen beta-laktamaz enzimlerine karşı dirençlidir.
Ampisilin ve amoksisiline dirençli birçok suş üzerinde de etkilidir.
Sefuroksimin etkili olduğu mikroorganizmaların başlıcaları şunlardır:

Aerob Gram - Pozitif Mikroorganizmalar:
Staphylococcus aureus (beta-laktam üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes.

Aerob Gram – Negatif Mikroorganizmalar:
Escherichia coli, Haemophilus influenzae (beta-laktam üreten suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis (beta-laktam üreten suşlar dahil), Neisseria gonorrhoeae (beta-laktam üreten suşlar dahil).

Spiroketler :
Borrelia burgdorferi.

Aerob Gram Pozitif Mikroorganizmalar :
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus agalactiae.
Not: Enterokokların bazı suşları (ör: Enterococcus faecalis) ve metisiline dirençli stafilokoklar da sefuroksime direnç gösterir.
Aerob Gram Negatif Mikroorganizmalar:
Morganella morganii, Proteus inconstans, Proteus mirabilis, Providencia rettgeri. Not:Pseudomonas türleri, Campylobacter türleri, Acinetobacter calcoaceticus ve Serratia türlerinin birçok suşu ile Proteus vulgaris 1. ve 2. jenerasyon sefalosporinlere direnç gösterir. Morganella morganii, Enterobacter cloacae ve Citrobacter türlerinin bazı suşlarının sefuroksim ve diğer sefalosporinlere dirençli olduğu in vitro testlerle gösterilmiştir.
Anaerob Mikroorganizmalar:
Peptococcus niger.
Aşağıdaki organizmalar sefuroksime duyarlı değildir.
Not : Clostridium difficile ve Bacteroides fragilis'in birçok suşu sefuroksime dirençlidir.

Farmakokinetik Özellikler :
Absorpsiyon ve Metabolizma :
Sefuroksim aksetil oral yoldan alındığında gastrointestinal sistemden absorbe edilir ve nonspesifik esterazlarla barsak mukozasında ve kanda süratle sefuroksime hidrolize olur. Bunu takiben sefuroksim, tüm ekstrasellüler sıvılara dağılır. Kalan aksetil ise asetaldehit ve asetik aside metabolize olur.
Serum proteinlerine yaklaşık % 50 oranında bağlanır. Sefuroksim aksetil aç veya tok karnına alınabilir ancak tok olarak alındığında absorpsiyon ve biyoyararlanımının daha yüksek (mutlak biyoyararlanımı % 37'den % 52'ye yükselmiş) olduğu görülmüştür. Yemekten sonra 125 mg, 250 mg, 500 mg ve 1 g'lık dozların oral olarak alınması ile 2-3 saat içinde ulaşılan doruk serum konsantrasyonları sırasıyla 2-3 mg/L, 4-6 mg/L, 5-8 mg/L ve 9-14 mg/L'dır.

Renal atılım :
Sefuroksim, büyük ölçüde idrarla değişmemiş olarak itrah edilir. Uygulanan dozun yaklaşık % 50'si 12 saat içinde idrardan uzaklaştırılır. Yarılanma ömrü 1 - 1.5 saattir. Renal fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda ilacın yarılanma ömrü uzar. Ortalama kreatinin klerensi 34.9 ml/dk. olan yaşlı bireylerde eliminasyon yarılanma ömrünün 3.5 saate kadar uzadığı görülmüştür. Probenesid ile birlikte verilmesi itrahını geciktirir.

Endikasyonları:

Sefuroksim aksetile hassas mikroorganizmalar ve meydana getirdikleri enfeksiyonlar şöyledir :

1- Farenjit/tonsillit : Streptococcus pyogenes
2- Akut Bakteriyel Otitis Media : Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Moraxella catarrhalis (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pyogenes.
3- Akut Bakteriyel Maksiller Sinüzit : Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (yalnız beta-laktamaz üretmeyen suşlar).
4- Kronik Bronşitin Akut Bakteriyel Alevlenmeleri ve Akut Bronşitin Sekonder Bakteriyel Enfeksiyonları : Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (beta-laktamaz negatif suşlar), Haemophilus parainfluenzae (beta-laktamaz pozitif suşlar).
5- Komplikasyonsuz Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları : Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pyogenes.
6- Komplikasyonsuz Üriner Sistem Enfeksiyonları : Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae.
7- Komplikasyonsuz Gonore (üretral ve endoservikal): Neisseria gonorrhoeae'nin penisilinaz üreten ve üretmeyen suşları.
Neisseria gonorrhoeae'nin penisilinaz üretmeyen suşları daha çok kadınlarda görülen komplikasyonsuz gonore ve rektal enfeksiyonlara neden olur.
8- Erken Lyme Hastalığı (erythema migrans) : Borrelia burgdorferi.

Kontrendikasyonları:

Sefalosporin grubu antibiyotiklere hipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Her ne kadar sefuroksim aksetil penisilinlere duyarlı olan şahıslarda genellikle emniyetle kullanılabilmekteyse de, bazı sefalosporinler ve penisilinler arasında çapraz reaksiyonlar bildirilmektedir. Bu nedenle penisilinlere karşı anafilaktik reaksiyonlar göstermiş olan hastalarda dikkatli davranılmalıdır. Allerjik reaksiyonların ortaya çıkması halinde derhal ilaç kesilmelidir. Gerekirse uygun ajanlarla (presöraminler, antihistaminikler, kortikosteroidler gibi) hasta tedavi edilmelidir.
Uzun süreli tedaviler, antibiyotiğe hassas olmayan mikroorganizmaların (Ör: Candida, Enterococcus, Clostridium difficile) aşırı üremesine neden olarak tedavinin kesilmesini gerektirebilir.
Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımı ile psödomembranöz enterokolit meydana gelebilmektedir. Bu nedenle tedavi sırasında veya sonrasında ağır diyare görülmesi halinde ilacın kesilmesi ve uygun yöntemlerle tedavi edilmesi (oral vankomisin gibi) gerekebilir.
Lyme hastalığının sefuroksim ile tedavisini takiben Jarisch-Herxheimer reaksiyonu (titreme, ateş; tansiyonda önce yükselme, sonra düşme) görülebilir. Bu reaksiyonun antibiyotiğin hastalığa neden olan patojen (Borrelia burgdorferi) üzerindeki bakterisid etkisinden kaynaklandığı hastaya açıklanmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.
Böbrek yetmezliği olanlarda sefuroksimin kandaki konsantrasyonu normal hastalara oranla daha yüksek seviyede bulunduğundan doz ve/veya sıklığı azaltılmalıdır.
Pediatrik Kullanımı:
3 aylıktan küçük bebeklerde güvenle kullanımına dair bir çalışma yoktur.

GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI :
Gebelik kategorisi B'dir. (Drug Information Handbook 2005-2006) Hamileler üzerinde yeterli ve kontrollü çalışmalar mevcut değildir. İlaç mutlak suretle gerekmedikçe kullanılmamalıdır.
Sefuroksim aksetil anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde ilaca devam edip etmeme konusunda hekime danışılmalıdır.

ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ :
Araç ve makine kullanımını etkilediğine dair herhangi bir veri mevcut değildir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Genel : Anafilaksi, anjiyoödem, pruritis, döküntü, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar, ürtiker gibi hipersensitivite reaksiyonları.
Gastrointestinal : Psödomembranöz kolit.
Hematolojik : Hemolitik anemi, lökopeni, pansitopeni, trombositopeni ve protrombin zamanında artma.
Hepatik : Hepatit, kolestaz ve sarılık gibi karaciğer bozuklukları.
Nörolojik : Nöbetler.
Deri : Eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, epidermal nekroliz. Ürolojik : Renal disfonksiyon.

İlaç etkileşimleri:

Mide asiditesini azaltan ilaçlar CEFAKS'in biyoyararlanımını azaltabilir ve yemek sonrası absorbsiyonda görülen artışı ortadan kaldırabilir.
Probenesid ile beraber kullanıldığında sefuroksimin plazma doruk konsantrasyonu tek başına kullanıldığındaki konsantrasyona oranla daha yüksek bulunmuştur.

Laboratuvar Testleri:
Sefuroksim ile tedavi edilen bazı hastalarda Coombs testi pozitif bulunmuştur. Bu durum kanın cross matching'ini değiştirebilir.
İdrarda glukoz tayini için bakırın indirgenmesine dayanan testler kullanıldığında (Benedict, Fehling solüsyonu, Clinitest), sefuroksim aksetil bu testleri bozabilmekte ve yanıltıcı pozitif sonuçlar alınmasına yol açabilmektedir. Sefuroksim aksetil, kan şekeri tayininde kullanılan ferrisiyanür testinden de yanıltıcı negatif sonuçlar alınmasına neden olabilmektedir. Antibiyotik, enzimatik esasa dayanan testleri etkilememektedir.
Protrombin zamanında uzamaya neden olabilirler.

Kullanım şekli ve dozu:

CEFAKS Tablet tercihen tok karnına alınmalıdır.
Eğer bir dozun alınması unutulursa, bir sonraki doz mümkün olan en kısa sürede alınmalı ve sonra tedavi eskiden olduğu gibi sürdürülmelidir.
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde CEFAKS aşağıda belirtilen dozlarda kullanılmalıdır.

Erişkinler ve 12 Yaşın Üstündeki Çocuklar:
Üst solunum yolu enfeksiyonları (Ör: Farenjit, tonsillit, sinüzit): 10 gün süre ile günde 2 defa 250 mg,
Hafif ve orta şiddetteki alt solunum yolu enfeksiyonları (Ör: Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmeleri ve akut bronşite bağlı sekonder bakteriyel enfeksiyonlar): 10 gün süre ile günde 2 defa 250 mg veya 500 mg, Komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonları: 5-10 gün süre ile günde 2 defa 125 mg veya 250 mg,
Komplikasyonsuz deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: 10 gün süre ile günde 2 defa 250 mg veya 500 mg,
Erken Lyme hastalığı: 20 gün süre ile günde 2 defa 500 mg, Komplikasyonsuz gonore: Tek doz halinde 1 g.

Tablet Yutabilen Çocuklar:
3 aylıktan küçük çocuklarda sefuroksim kullanımı ile ilgili deneyim yoktur. Farenjit, tonsillit :10 gün süre ile günde 2 defa 125 mg,
Akut otitis media: 10 gün süre ile günde 2 defa 250 mg
Dozu bölmek ya da yutmayı kolaylaştırmak amacıyla Cefaks Tableti kırarak içmemek gerekir. Çocuklar için süspansiyon formu tercih edilebilir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ:
Zehirlenmeye yol açmaz. Sefalosporinler çok yüksek dozda serebral iritasyona bağlı konvülsiyonlara sebep olabilmektedirler.
Böyle hallerde ilaç derhal kesilmeli, gerektiğinde antikonvülzif ilaçlar verilmelidir. Sefuroksim aşırı dozda alındığında hasta kusturulmalı, midesi yıkanmalıdır. Hemodiyaliz veya peritoneal diyaliz sefuroksimin serum düzeyini düşürmekte yarar sağlamaktadır.

Üretici Firma:

Deva Holding A.Ş.
Telefon: (212) 279 68 00
Email: deva@devaholding.com.tr

Cefaks 500 Mg 10 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Cefaks 500 Mg 10 Film Tablet

İlaç Fotoğrafı: Cefaks 500 Mg 10 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Sefuroksim Aksetil


Barkod Numarası: 8699525092779

İlaç Fiyatı: 19,71 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Deva Holding A.Ş. Logosu

Deva Holding A.Ş.

Büyükdere Cad. No:199/A 4.Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 279 68 00
Email: deva@devaholding.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.