Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Prednisolon 1 Ml 25 Mg 5 Ampul

Endokrin Sistem » Sistemik Kortikosteroidler » MONO KORTİKOSTEROİDLER » Glucocorticoids » Prednizolon

Formülü:

Prednisolon Ampul; her 1 mL ampul, 25 mg prednisolon, 2.9 mg sodyum klorür, 395 mg gliserol formal, 348.6 mg 1,3-bütilen glikol ve 1 mL'ye tamamlanmak üzere enjeksiyonluk bidistile su içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Akut romatizmal poliartrit (romatizmal, miyokardil ve perikardit tedavisinde kullanılabilir),
Bechterew hastalığı, omuz eklemindeki periartritler ve diğer dejeneratif ve iltihabi artropatiler,
Asthma Bronchiale tedavisinde hem akut hecmelerde, hem uzun süreli olarak kullanılır.
Quincke ödemi, anafilaktik şok, ilaç allerjileri, allerjik rinit, saman nezlesi, ürtiker ve transfüzyon komplikasyonları gibi genel allerjik sendromlarda, ülseratif kolitte ekseriya hemen şifa temin eder, ancak hemoraji ve perforasyon tehlikesi dolayısıyla dikkatli olmak gerekir.
Periartritis nodosa ve diğer iltihabı damar hastalıklarında; deri hastalıkları; Lupus erythematosus, pemphigus vulgaris,neuro-dermatitler, çocuklardaki dermatitler, eksüdatif eritem, dermatilis herpetiformis (Duhring hastalığı), kontak dermatit, skleroderma, psoriasis eritrodermileri, dyshydrosis (primer veya ekzemaya bağlı), yaygın dermatitler, ekzema, gebelikteki herpes ve dermatomiyozit vakalarında,
yanıklarda, nedbe kontraksiyonları (Dupuytren, kontraksiyonu), keloid teşekkülü, induratio peniste,
Siyatik ağrıları, amputasyon nevraljileri ve neuromları, akiz hemolitik anemi, hemorajik diyatez, purpura thrombopenica, romatizmal purpura, agranülositoz, lökopeni, akut myeloit ve lenfoid lösemi, lenfogranülomatoz, lenfosarkom ve retikülosarkom vakalarında,
Tedaviye cevap vermeyen ödemlerle müterafik kalp yetmezliği, nefrotik sendrom, asitli karaciğer sirozunda,
Habis tümörlerde, radiyoterapi esnasında ve sonradan tolerans bozukluğu semptomları mevcut olduğu hallerde paliatif olarak kullanılır. Apoplekside mezankimal reaksiyonu durdurmak için, akut enfeksiyon hastalıklarında, akut devre içinde iltihabi ve toksik semptomları kontrol altına almak için kullanılır. Ayrıca bazı virütik hastalıklarda PREDNİSOLON yüksek dozda antibiyotik tedavisi ile birlikte kullanılabilir (Tüberkülozda kronik safhada tüberkülostatiklerle birlikte).
Postoperatif şokta, kazalardan sonra, anksiyete ve ruhi travmalardan sonra, miyokard enfarktüsü ve toksik guatr krizlerinde görülen diğer şoklarda, Addison hastalığı sübstitüsyon tedavisinde, Waterhouse-Friedrich sendromu ve kronik adrenal yetersizliklerinde, adrenalektomi sonra, adreno-genital sendromda ve ön hipofiz yetersizliklerinde uygulanır.

Kontrendikasyonları:

Akut infeksiyonu, herpes zosteri ve gözünde ülserli herpes simplex'I olanlarda; immunolojik cevap ve inflammatuar reaksiyonları etkilediği için kontrendikedir.
Kullanımı sırasında canlı aşı uygulaması kontrendikedir.
HAMİLELİKTE KULLANILIŞI
TIBBİ ZARURET DIŞINDA GEREKMEDİKÇE GEBELERDE KULLANILMAMALIDIR.

Uyarılar/Önlemler:

Parenteral kortikosteroid tedavisi alan hastalarda nadir olarak anafilaktik reaksiyonlar olduğundan, özellikle herhangi bir ilaca karşı alerjik olduğu bilinen hastalara uygulama yapılmadan önce uygun önlemler alınmalıdır.

Kortikosteroidler sistemik mantar enfeksiyonlarını alevlendireceğinden, böyle enfeksiyonların varlığında amfoterisin B'ye bağlı ilaç reaksiyonlarının kontrolü gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

Kortikosteroidler enfeksiyon bulgularını maskeleyebilir. İlaca bağlı sekonder adrenokortikal yetmezlik, dozajın aşamalı olarak azaltılması ile en aza indirgenebilir.

Uzamış kortikosteroid kullanımı; optik sinirlere zarar verme olasılığı olan posterior subkapsüler katarakt ve glokom oluşturabilir ve mantar ya da virüslere bağlı sekonder oküler enfeksiyonlara yol açabilir.

Kortizon ya da hidrokortizonun normal ya da yüksek dozları kan basıncını, tuz ve su retansiyonunu, potasyum atılımını artırır. Tüm kortikosteroidler kalsiyum atılımını artırır.

Kortikosteroidlerin immunosupresif dozlarını alan bireylerde canlı virüs aşısı (su çiçeği dahil) uygulanması kontrendikedir.

Kortikosteroidlerin aktif tüberkülozu olan hastalarda kullanımı, fulminan veya dissemine tüberküloz vakalarında sınırlı tutulmalı ve kortikosteroidler ancak uygun antitüberküloz tedavi ile birlikte kullanılmalıdır. Uzamış tedaviyi takiben, kortikosteroidlerin kesilmesi ateş, miyalji, artralji ve kendini kötü hissetme gibi semptomlarla karakterize kortikosteroid kesilmesi sendromuna yol açabilir.

Hipotiroidizm ve sirozu olan vakalarda kortikosteroidlerin etkileri artar. Kortikosteroid uygulanması sırasında psişik bozukluklar görülebilir.
Kortikosteroidler; perforasyon, apse veya diğer bir piyojenik enfeksiyon olasılığı olan nonspesifik ülseratif kolitli hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Aynı zamanda, kortikosteroidler; divertikülit, yeni intestinal anastomoz, aktif veya latent peptik ülser, böbrek yetmezliği, hipertansiyon, osteoporoz, akut glomerulonefrit ve myastenia gravisi olan hastalarda dikkatle kulanılmalıdır
Uzun süreli adrenokortikoid tedavisi hiperasidite veya peptik ülseri uyarabilir.

Hamile Kadınlarda Kullanımı: Kortikosteroidlerle yeterli insan üreme çalışmaları yapılmadığından bu ilaçların hamilelikte ya da çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda kullanılması beklenen yararların anne ve embriyo ya da fetusa gelebilecek olası tehlikelerle karşılaştırılmasını gerektirir. Hamileliği sırasında önemli dozlarda kortikosteroid almış olan annelerden doğan bebekler hipoadrenalizm belirtileri açısından dikkatle gözlenmelidir.

Süt Veren Annelerde Kullanımı: Kortikosteroidler anne sütünde görünür ve büyümeyi baskılayabilir, endojen kortikosteroid yapımını etkileyebilir ya da başka istenmeyen etkilere yol açabilir. Kortikosteroidlerin farmakolojik dozlarını alan annelerin süt vermemeleri önerilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Sıvı ve Elektrolit Dengesinde
Bozulmalar : Sodyum retansiyonu, sıvı retansiyonu, duyarlı hastalarda konjestif kalp yetmezliği, potasyum kaybı, hipokalemik alkaloz, hipertansiyon.

Kas ve İskelet Sistemi : Kas yorgunluğu, steroid miyopatisi, kas kitlesi kaybı, osteoporoz, vertebral kompresyon kırıkları, femur ve humerus başının aseptik nekrozu, uzun kemiklerin patolojik kırıkları, tendon ruptürü.

Gastrointestinal Sistem : Perforasyon ve hemoraji ile sonuçlanabilen peptik ülser, ince ve kalın barsak perforasyonu (özellikle enflamatuvar barsak hastalığı olan kişilerde) pankreatit, abdominal distansiyon, ülseratif ösafajit.

Dermatolojik : Bozulmuş yara iyileşmesi, ince deri, peteşi ve ekimozlar, eritem, artmış terleme, deri testlerine reaksiyonun azalması, özellikle perineal bölgede batma tarzında ağrı (İ.V. enjeksiyonunu takiben), diğer kutanöz reaksiyonlar.

Nörolojik : Konvülsiyonlar, KİBAS, vertigo, baş ağrısı, psişik rahatsızlıklar. Endokrinolojik: Adet bozuklukları, cushing benzeri durum gelişmesi, çocuklarda büyümenin baskılanması, azalmış karbonhidrat toleransı, hirsutizm Oftalmik: Posterior subkapsüler kataraktlar, intraoküler basınç artması, glokom, ekzoftalmus

Metabolik : Protein katabolizmasına bağlı nitrojen dengesinin bozulması.

Kardiyovasküler : Yeni geçirilmiş miyokard enfarktüsünü izleyen miyokard ruptürü. Diğer: Anafilaksi ya da aşırı duyarlılık reaksiyonları, tromboembolizm, kilo artışı, iştah artışı.

İlaç etkileşimleri:

Amfoterisin B ve hidrokortizonun konkomitan kullanımını izleyen kardiyak büyüme ve konjestif kalp yetmezliği vakaları bildirilmiştir. Hipoprotrombinemide kortikosteroidlerin aspirinle birlikte kullanılmasında dikkatli olunmalıdır. Fenitoin, fenobarbital, efedrin ve rifampin kortikosteroidlerin metabolik klirensini etkileyip azalmış kan düzeylerine ve azalmış fizyolojik aktiviteye yol açabilirler, bu yüzden kortikosteroid dozajında ayarlamalar gerekebilir. Kortikosteroidler potasyum azaltan diüretiklerle birlikte kullanıldığında hastalar hipokalemi oluşması açısından yakından izlenmelidir.

Kullanım şekli ve dozu:

Büyükler:
Başlangıçta, yaşa, bünyeye, şartlara ve hastalığın seyrine göre 25-30 mg; etiyolojisi değişik ağır vakalarda (akut ve kronik lösemi gibi) doz şiddetle arttırılabilir. Daha sonra, her vakada hastalığın takip ettiği seyre göre yavaş yavaş doz azaltılabilir.
Çocuklar:
6 yaşından büyük çocuklar, gerektiğinde PREDNİSOLON Tablet ile tedavi edilebilirler. En uygun doz, 6-12 yaş arası için, günde ortalama 25 mg, 12 yaşı aşanlar için günde ortalama 25-50 mg'dır. Ayrıca sürekli tedavi; şahsi faktörlere ve bünyeye bağlıdır.

İNTRA ARTRİKÜLER UYGULAMA
1 ampul PREDNİSOLON gerek tek başına, gerekse 1 ml'lik %0.5'lik Pantocain %0.9'luk solüsyonu ile kombine halde kullanılabilir. 6 yaşın altındaki çocuklar için, PREDNİSOLON Ampulün 1/3 ila 1/2'si 6 ila 12 yaş arası çocuklar için 1/2 veya 1 PREDNİSOLON Ampul tek başına veya uygun şekilde fizyolojik NaCl solüsyonu içindeki Pantocain ile karıştırılarak tatbik edilir.
PREDNİSOLON tedavisi hiçbir zaman birdenbire kesilmemelidir. Uzun zaman süren devamlı tedaviden sonra, PREDNİSOLON dozu azaltılmış olsa bile, ACTH enjeksiyonları yapmakta fayda vardır.
PREDNİSOLON tedavisi bittikten sonra nadir olarak görülen adrenal yetersizliği vakalarında (endojen hipertortizonizm) derhal ve semptomlar kayboluncaya kadar PREDNİSOLON verilmeli ve daha sonra bilhassa yavaş ve dikkatli olarak (mesela, 7-10 gün süreyle günde 2-3 mg) doz tekrar azaltılmalıdır.
Her uzun süreli PREDNİSOLON tedavisinden sonra ve başka bir kortizon tedavisinin gerekli olduğu hallerde, hatta aylarca süren bir tedaviden sonra bile, hiperkortizonizmden kaçınmak gayesi ile gittikçe artan ve düşük inisyal dozlarla yeni bir tedaviye başlanabilir (Hayatı tehdit eden akut şartlar hariç). Eskiden beri mevcut kronik hastalıklarda PREDNİSOLON tedavisi esnasında, ilave olarak uygun bir antibiotik veya kemoterapötik ajan kullanılır. Tedavi, ödemli hastalıklarda tuzsuz diyete titizlikle uyulmasını gerektirir. Romatizmalılara, ilave olarak, yüksek dozda salisilatlar ve piramidon, aynı zamanda Vitamin C ve Vitamin B kompleks verilebilir. Uzun süreli tedavi için yiyecekler albümin bakımından zengin olmalı ve diyet, bol meyva ve sebze kapsamalıdır.

Üretici Firma:

Fako İlaçları A.Ş.
Telefon: (212) 279 28 20
Email: [email protected]

Prednisolon 1 Ml 25 Mg 5 Ampul Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Prednisolon 1 Ml 25 Mg 5 Ampul

İlaç Fotoğrafı: Prednisolon 1 Ml 25 Mg 5 Ampul

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Prednizolon


Barkod Numarası: 8699517750205

İlaç Fiyatı: 55,02 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Fako İlaçları A.Ş. Logosu

Fako İlaçları A.Ş.

Büyükdere Cad. 205, 4. Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 279 28 20
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.