Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Trimoks 30 Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Sülfonamidler ve Trimetoprim » Sülfonamid ve Trimetoprim Kombinasyonları » Trimetoprim ve Sulfametoksazol

Formülü:

Beher tablet ; 80 mg trimetoprim ve 400 mg sulfametoksazol ihtiva eder.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Yukarı ve aşağı idrar yolu enfeksiyonları :

Akut ve kronik sistitler, piyelonefrit üretrit, bakteriyel prostatitis enfeksiyonları, idrar sterilizasyonu ile bunu takiben kronik enfeksiyonun tedavisinde ve prostatitis' in nüksetmesini önlemede kullanılır.

Solunum yolu enfeksiyonları :
Orta kulak iltihabı, akut ve kronik bronşit, bronşiektazi, pnömoni, pneumocystis carinii pneumonitisin önlenmesi ve tedavisi ; sinüzit, otitis media.

Genital sistem enfeksiyonları :
Gonore, salpingitis, chancroid ve lymphogranuloma venerum tedavileri.

Gastrointestinal sistem enfeksiyonları :
Tifo ve paratifo, tifo portörlüğü ve shigellosis, kolera (sıvı ve elektrolit tedavisi ile birlikte).

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları :
Abseler, furonkül, piyoderma ve yara enfeksiyonları.

Duyarlı organizmaların sebep olduğu diğer bakteriyel enfeksiyonlar :

Akut brucellosis, akut ve kronik osteomiyelit, septisemiler. Nocardiosis , mycetoma (gerçek fongüslerin meydana getirdiği olaylar hariç) , blastomycosis (Güney Amerika tipi)

Kontrendikasyonları:

Sulfonamid' lere , Trimethoprim' e ve Trimetoprim - Sulfametoksazol kombinasyonlarına aşırı hassas olan kimselere verilmemelidir. Ciddi karaciğer doku bozukluğu ve şiddetli renal yetersizliği olan hastalarda kontrendikedir.

Ciddi hematolojik hastalıkları olanlar dikkatli bir kontrol altında tutulmuyorlarsa trimoks verilmemelidir. Periferal kan veya kemik iliği üzerine ilave etkisi az olan veya etkisi olmayan sitotoksit tedavi uygulanan hastalara verilebilir.

Trimoks streptokokkal faranjit tedavisinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Trimoks kullanımı sırasında deri döküntüsü veya herhangi bir ciddi ters reaksiyonun ilk belirtisinde tedavi hemen kesilmelidir.

Çok uzun zaman Trimoks verilen kişilerde , folate eksilmesi sebebiyle kan tablosunda asimptotik değişiklikler olması ihtimaline karşı, ayda bir kan sayımlarının yapılması tavsiye edilir. Böyle değişmeler görüldüğünde günde 3 - 6 mg folinik asid verilir ve böylece antibakteriyel aktivite bozulmadan kan tablosu düzeltilir. Geçmişinde şüpheli folate yetersizliği görülen hastalarda dikkat edilmeli ve folate takviyesi düşünülmelidir. Çok uzun zaman yüksek dozda Trimoks verilen hastalarda folate ilavesi gerekebileceği göz önünde tutulmalıdır. Böbrek yetersizliği bulunan hastalarda Trimoks tedavisi yapıldığında özel kontroller gerekmektedir. Tedavi süresince yeterli miktarda idrara çıkılması sağlanmalıdır. Her ne kadar soğutulmuş idrarda Sulfonamid kristalleri rapor edilmişse de in - vivo olarak kristaluriye teşekkülü çok nadirdir. Bu nedenle tedavi sırasında kristaluriyi önlemek için yeterli sıvı alımına özen gösterilmelidir. Gıdasızlık çeken hastalarda bu risk artabilir. Yaşlı hastalarda veya komplike olabilecek durumlar varsa ağır yan etkilerin riski artar, maddelerin yarı ömrü uzadığı için doz ayarlaması gerekir.

Oropharynx sebebiyle Grup A, Beta tipi hematolojik streptokok' ların sebep olduğu tonsilofarenjit tedavisinde penisilin' den daha az etkilidir. Akut falciparum malaria tedavisinden sonra parasitemi nüksetmesi görülebildiği rapor edilmiştir. Hemoliz olasılığı nedeniyle kesinlikle gerekli olmadıkça G6PD yetersizliği olan hastalara verilmemelidir.

Hamilelik esnasında ve süt veren annelerde dikkat edilecek hususlar :

Hamileliklerdeki emniyeti kesin olarak saptanamamıştır. Doğuma yakın alındıklarında yeni doğanda sarılığı genellikle artırırlar ve kernikterus tehlikesi yaratabilirler. Ayrıca, prematüre bebekler ve normal yeni doğanlara doğumdan itibaren iki aylık süre içinde kernikterus riski nedeniyle, sülfonamid verilmesi tavsiye edilmez. Bu süre içinde , emziren annelere de verilmemelidir. Ayrıca yaşamlarının ilk 6 haftası sırasında ve yeni doğanlarda ve prematürelerde kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Trimoks, trimetoprim ve Sulfametoksazol ihtiva etmektedir, benzeri bileşimlerin gösterdiği yan etkileri gösterebilir. Tavsiye edilen dozlarda iyi tolere edilir.

Rapor edilen yan etkileri çok nadirdir ve nadiren kusma ile birlikte veya kusma olmadan bulantı ve ciltte kızarıklık görülebilir. Anaflaktik reaksiyon ateş, fotosensitivite, sarılık, kristalüri olabileceği bildirilmiştir. Diyare ve glossitis (dil iltihabı) görülmesi çok nadirdir. Nadiren Pseudomembranaus colitis meydana gelebileceği rapor edilmiştir. Monilial gelişme çok nadirdir. Bazı izole vakalarda Erythema multiforme bullosa (Stevens - Johnson sendromu) ve toksik epidermal necrolysis (Lyel sendromu) gibi ciddi cilt hassasiyeti reaksiyonları rapor edilmiştir. Hematolojik değişmeler görülmüştür, ancak değişme yavaştır ve tedavi durduğunda tablo düzelmektedir. Bu değişmeler başlıca, leucepenia, neutropenia, trombositopenia ve daha az olarak agronulacytosis, megaloblastic anemi ve purpura' dır. Son olarak hepatit ve zayıf folate tablosu görülenler için bir risk meydana gelebilir. Trimoks G - 6 - PD' si ciddi şekilde azalmış hastalarda hemolisis' e sebep olabilir. Başağrısı, depresyon, uykusuzluk ve halüsinasyon yapabildiği hakkında subjektif birkaç rapor varsa da bunların tedavi ile ilgisi kesin olarak saptanmamıştır. Nadiren aseptik menenjit veya menenjit benzeri semptomlar görülmüştür. Pneumocystis carini pnömonisi için tedaviye göre AIDS hastalarında vücutta kızarıklık , lökopeni transaminaz değerlerinde artış gibi yan etkilerin ortaya çıkması AIDS olmayan hastalara göre daha fazla olarak bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Sıtma hastalığında koruyucu olarak kullanılan primetamin tedavisi gören hastalarda haftada 25 mg' dan daha fazla doz kullanıldığı taktirde megaloblastik anemi gelişebildiği rapor edildiğinden Trimoks ile beraber kullanılmamalıdır. Kesin mekanizması açıklanmamakla birlikte warfarin' in antikoagülant

aktivitesini arttırıcı olduğu görülmüştür. Trimoks tedavisi sırasında antikoagülant ilaçlar verilecekse dikkatli bir kontrol yapılması tavsiye edilmektedir. Trimoks fenitoin' in yarı ömrünü uzatmaktadır ve bu nedenle aşırı fenitoin etkisi verilebileceği dikkate alınmalıdır.

Ko - trimoksazol tiroid fonksiyonunu etkileyebilir, ancak klinik bakımdan önemi kesin değildir.

Rifampisin ve Trimoks' un bir haftadan fazla kullanılmasında Trimetoprim' in plazma yarı ömrü azalmaktadır. Ancak bunun klinik bakımdan önemli olmadığı zannedilmelidir.

Sulfonamid' ler metotreksat' ı plazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve böylece serbest metotreksat konsatrasyonlarını arttırırlar. Tiazid ve benzeri diüretik alan yaşlılarda Trimoks beraber kullanıldığında purpura ile beraber trombositopeni insidansında artış görülmüştür.

Kullanım şekli ve dozu:

Mide - barsak rahatsızlığı ihtimaline karşı yemek arasında ve içecek şeylerle alınması tavsiye edilir. Çocuklarda doz yaşa göre tayin edilir. 6 yaşından küçük çocuklarda süspansiyon formu tercih edilmelidir.

6 ila 12 yaşlarındaki çocuklara : 12 saatte 1 tablet, 12 yaşından büyük çocuklara ve büyüklere 12 saatte bir 2 tablet Akut enfeksiyonlarda en az 5 gün süre ile verilmeli veya tedaviye semptomların kaybolmasından iki gün sonraya kadar devam edilmelidir. Ciddi enfeksiyonlarda bütün yaş gurupları için günlük doz % 50 arttırılabilir. Hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.

Genel doz şemasına ilave olarak aşağıdaki bazı enfeksiyonlarda şu dozlar tavsiye edilmektedir:

Aksine bir tavsiyede bulunulmamışsa standart doz tatbik edilir.

Prostatitis' te idrar sterilizasyonu ile bunu takip eden kronik enfeksiyon tedavisinde veya akut prostatitis' in nüksetmesini önlemek için yapılacak tedavide :

Büyüklerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda : Akşamları 1 tablet.

12-6 yaş arası çocuklarda :

Akşamları günde kilo başına 2 mg Trimetoprim ve 10 mg Sulfametoksazol hesabı ile verilir.

Kronik Prostatitis' te :

Başlangıçta standart dozdan daha yüksek dozla başlanması tavsiye edilir.

Pneumocystis carinii pneumonitis tedavisinde :

Günde kilo başına 20 mg Trimetoprim ve 100 mg Sulfametoksazol şeklinde hesaplanan günlük doz iki veya üç defada, iki hafta süre ile verilir.

Koruma tedavisinde ise standart doza risk müddetince devam edilir.

Chancroid ve Iymphogranuloma venerum' da :

Standart doz ile yapılan tedaviye 10 - 15 gün devam edilir.

Akut Brucellosis :

Başlangıçta standart dozun üstünde bir doz ile başlanarak 4 hafta tedaviye devam edilir ve tekrarlanan dozlar faydalı olabilir.

P.Falciparum sebebiyle meydana gelen malaria' da (sıtma) :

2 gün süre ile günde iki defa çift doz verilebilir.

Tifo ve Paratifo taşıyıcılarının (Portör) tedavisinde :

Standart doz ile yapılan tedaviye 1 - 3 ay devam edilmelidir.

AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ :

Yanışlıkla yüksek dozda Trimoks alındığı taktirde bulantı , kusma, başdönmesi, bilince ait bozukluklar ve ciddi durumlarda kristalüri, peteşi, purpura, sarılık pyrexia, anoreksi hematuri, anuri görülebilir. Kronik yüksek doz kullanımında trombositopeni veya lökopeni olarak kemik iliği yıkımı ve folinik asit yetersizliğinden dolayı kan diskrazileri oluşabilir. Tedavi durdurulur, eğer kusma yoksa kusturma tavsiye edilir. Her ne kadar absorbsiyon gastro intestinal yoldan 2 saat içinde tamamlanıyorsa da mide yıkanması faydalıdır, çünkü bu yüksek dozlarda böyle olmayabilir. İdrarın asitlendirilmesi trimetoprim' in vücuttan atılmasını hızlandırır. İdrar miktarının arttırılması ve idrarın kalevileştirlmesi sulfametaksazol' ün atılmasını artıracaktır. Alkalileştirme Trimetoprim' in atılmasını azaltacaktır. Günde verilecek 3 mg ila 6 mg kalsiyum folinat , Trimetoprim'in kemik iliği üzerinde yapacağı kötü etkiyi azaltır. Genel destekleyici ölçümlerinin yapılması tavsiye edilir.

Üretici Firma:

Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.
Telefon: (216) 326 69 65
Email: [email protected]

Trimoks 30 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Trimoks 30 Tablet

İlaç Fotoğrafı: Trimoks 30 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Trimetoprim + Sulfametoksazol


Barkod Numarası: 8699717010055

İlaç Fiyatı: 14,02 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. Logosu

Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.

Acıbadem Köftüncü Sk.N:1 Kadıköy - İSTANBUL
Telefon: (216) 326 69 65
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.